• 037 3 825 168
 • oszmaj1848@gmail.com
 • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

За родитеље

есДневник за родитеље и ученике

приступите порталу кликом на слику

РОДИТЕЉИ

СА ДЕЦОМ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

ПОЗИТИВНО РОДИТЕЉСТВО

Родитељство је једна дивна животна улога, али свакако није без изазова. Живот савремене породице може да буде врло стресан са различитим притисцима са којим није лако носити се. Најважније је да родитељи желе оно што је најбоље за њихову децу и да изграде снажан однос родитеља и детета. Овај однос је од велике важности за раст и развој.

Однос дете – родитељ је јединствен, негујући однос који утиче на физички, емоционални, интелектуални и социјални развој детета. Овај однос поставља темељ дететове личности, животних избора и генерално, понашања.

Негујући и брижан однос родитеља и детета има вишеструка позитивна дејства. Издвојићемо нека од њих:

 • Већа је вероватноћа да ће успостављати и одржавати добре односе са другима;
 •  Учи како да регулише осећања када је у тешким животним ситуацијама;
 •  Подстиче дететов ментални, језички и социјални развој, као и боља образовна постигнућа

Како дете расте и развија се, родитељски приступ и врста неге се мењају. Ипак, постоје неке опште смернице за одржавање позитивног родитељства:

Топле интеракције испуњене љубављу: настојите да разне врсте интеракција – односа са
дететом искористите да се са њим повежете – благо и топло се изражавајте, одржавајте очни контакт, смешите се, подстичите интеракцију међу вама, будите знатижељни у вези њихових искустава, мишљења, питања, изражавања…
Изграђивање граница, постављање правила: настојите да дете разуме да постоје последице
њиховог понашања, зато што су му, такође, потребни структура и вођство. Разговарајте о
томе шта очекујете од њих, пружите им јасна објашњења и уверите се да су их разумели.
Слушајте своју децу, саосећајте се са њима: покажите разумевање за њихова осећања и уверите их да сте ту да им помогнете, шта год да их мучи.
Учите децу како да решавају проблеме: помозите им да реше своје проблеме; будите им добар модел и покажите им кроз личан пример како могу да се понашају. Када са децом радите на проналажењу решења за проблеме, они тим путем уче како да адекватно изађу на крај са тешкоћама.

За крај, истакнимо да позитиван однос детета и родитеља помаже детету да учи о свету – о томе да у свету постоји сигурност, о томе да су вољени, ко их воли, шта се дешава када плачу и када се смеју и још много тога.

                                                                                                       Педагошко-психолошка служба

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

У циљу стварања услова за квалитетнији наставни и васпитни рад и постизања бољих знања и васпитних резултата, школа успоставља садржајну и разнолику сарадњу са родитељима ученика. Та сарадња ће се одвијати кроз:
 
 • индивидуалне контакте одељенских старешина у оквиру тзв. „отворених врата“, као и кроз непосредне контакте са осталим наставницима, када се за то укаже потреба, али увек у договору и са знањем одељенских старешина у циљу сталног праћења развоја и решавања проблема ученика. У циљу неометања васпитно-образовни рад, на школском порталу  биће обавештење о отвореним вратима сваког наставника                                     

 • анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште                                     
 • родитељске састанке, најмање четири пута годишње (на крају наставних периода), али по потреби и чешће                                                                                                                                                                  
 • састанке са групом родитеља када се решавају нека општа питања везана за рад целог одељења                                                                                                                                                                             
 • савет родитеља школе, који својим закључцима и одлукама, као и саветодавном активношћу усмерава целокупан рад школе у циљу стварања услова за континуирани и несметани васпитно-образовни рад, у складу са школским календаром и у што бољим материјалним, техничким и безбедносним условима                                                                                                                
 • учешће изабраних представника родитеља деце у раду Школског одбора као органу управљања у којем разматрају намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, предлоге програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању; поред тога родитељи имају свог представника у Савету родитеља, стручном активу за развојно планирање, тиму за самовредновање, тиму за заштиту од насиља, тимовима за додатну подршку у чијем раду учествују                                                                                                                                                                             
 • сарадњу са родитељима у реализацији неких задатака и делова Годишњег плана рада школе (ШРП, самовредновање, Савет родитеља даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи: предлаже и бира дестинацијеизлета, екскурзија и наставеу природи, врши избор извођача излета, екскурзија и наставе у природи, разматра извештај о остваривању екскурзија, излета и наставе у природи; учествује у поступку предлагања изборних предмета и поступку избора уџбеника, слободне активности, спортске и културне, на волонтерској основи родитељи учествују у реализацији појединих наставних јединица, програма професионалне оријентације, ваннаставних активности, помажу у решавању материјалних проблема школе (омогућујући набавке и поправке на школским објектима, одржавајући елементарне хигијенске услове и сл), у решавању социјалних проблема (донирајући излете и рекреативну наставу ученика из социјално угрожених породица и обезбеђујући књиге или др.награде за најуспешније ученике) и разматра друга питања утврђена статутом

Укључивањем родитеља у васпитно-образовни рад школе, као и у праћење и подстицање развоја њихове деце и усклађивање педагошког деловања породице, наставника и стучних сарадника, остварује се:

 • међусобно информисање родитеља и наставника о здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима учења и понашања ученика, условима живота у пoродици, школи и друштвеној средини и предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада                                                                                                                                                                           
 • едукација родитеља за остваривање успешне васпитне улоге у породици и то:
 

                 « здравствено васпитање (разне теме здравствене заштите и превентиве, менталне                                хигијене и хигијенских навика, болести зависности, припадности верским сектама и сл.)

                 « психолошко образовање (психолошке карактеристике детета у основној школи,                                    проблеми учења и рада, развој индивидуалности, креативност и социјализација деце,                        хумани односи међу половима)

                 « педагошко образовање (васпитна улога породице, обавезе ученика у слободном                                  времену, друштвено васпитање деце, професионална оријентација и сличн

Школа и родитељи посредују у контактима са установама и институцијама из окружења ради решавања актуелних питања.

МИРОЉУБИВОМ КОМУНИКАЦИЈОМ ДО ДОБРИХ ОДНОСА

ПЕТ КОРАКА ДО „ЈА” ПОРУКЕ