• 037 3 825 168
 • oszmaj1848@gmail.com
 • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Стручни тимови

         Циљ тима за ажурирање сајта школе је да правовремено поставља релевантне
информације на сајт школе oszmajbrus.edu.rs
         Тимом координирају наставник информатике Тошев Младен и наставник енглеског језика Марија Ђенадић Торбица који су дизајнирали сајт школе и обезбеђују техничку подршку сајту.
        Чланови тима су представници актива наставника школе и школског
руководства као и и психолошко педагошке службе како би свака наставна активност и
активност школе била адекватно потхрањена релевантним информацијама.
        Сајт школе је намењен ученицима, родитељима и наставницима тако да је и
садржајно конципиран да задовољи потребе ове 3 есенцијалне групе у наставном
процесу наше школе.
        На њему се налазе информације које издаје руководство школе, Школска управа
и Министарство просвете и технолошког развоја а намењене су ученицима,
родитељима и наставницима,
        Преко сајта се промовише рад школе тако што се постављају информације о
активностима школе, учешћу и резултатима на такмичењима као и догађајима у којим
партиципира наша школа.
      Посебан део сајта школе чине наставни материјали намењени ученицима које
постављају наставници школе. Наставни материјали се активно користе у наставном
процесу.
      Тим за ажурирање сајта школе интензивно сарађује са Информатичком
секцијом тако да и ученици, полазници Информатичке секције постављају материјал на
сајт школе.

Чланови тима:
1. Tошев Младен, наставник информатике, координатор тима                                                         

  2. Марија Ђенадић Торбица, наставник енглеског језика, координатор тима

3. Милена Здравић, помоћник директора школе
4. Данијела Кнежевић, наставник разредне наставе
5. Драгана Пејић, наставник физичког васпитања
6. Немања Вуковић, наставник математике
7. Јевтић Владица, наставник физичке културе
8. Раимовски Сузана, наставник српског језика
9. Ђолић Јоковић Татјана, наставник ликовне културе
10. Стојановић Дејан, наставник информатике
11. Милисављевић Милан, наставник ТО
12. Митровић Марија, наставник српског језика

ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ И ОРГАНИЗАТОРИ И ИЗВОЂАЧИ:

Психолог и дефектолог: Упознавање психофизичких могућности ученика по врстама сметњи,
Дефектолог:
– Стручни саветодавни рад са ученицима,
– Упознавање наставника са конкретним поступцима специјално-васпитно – образовног рада,
– Обрада случајева за интерресорну комисију,
– Организовање корективног рада са ученицима који имају интелектуалне сметње и тешкоће у учењу,
– Консултативни и саветодавни рад са наставницима разредне и предметне наставе,
Разредно – одељенске старешине: сарадња са психологом и дефектологом као и индивидуални рад са појединим ученицима.
Остали наставници: Индивидуални рад са ученицима заснован на планираним мерама индивидуализације као и на планираном ИОП-у са прилагођеним, односно измењеним програмом
Директор и помоћници: Надзор над реализацијом програма образовно-васпитног рада са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању.

Чланови тима:

1. Данијел Петровић, наставник разредне наставе
2. Данијела Симић, наставник разредне наставе
3. Тијана Вукајловић, наставник разредне наставе 
4. Југослав Јовановић, наставник разредне наставе
5. Лела Ђидић, наставник разредне наставе
6. Марија Бишевац, наставник разредне наставе
7. Ивана Цветковић, наставник разредне наставе
8. Слађана Станојевић, наставник разредне наставе
9. Марија Раичевић Симић, наставник разредне наставе
10. Јелена Филиповић, наставник разредне наставе
11. Татјана Гајић, наставник биологије
12. Александар Митровић, наставник српског језика
13. Зоран Миљаковић, наставник ТО
14. Јасна Ракићевић, наставник српског језика
15. Ненад Милановић, наставник математике

Координатор: Анђелка Вуковић, дефектолог

Чланови тима:

 1. Милена Здравић- координатор тима
 2. Марија Митровић, наставник српског језика
 3. Анђелка Вуковић, дефектолог
 4. Далиборка Ђокић, библиотекар
 5. Марија Ђенадић Торбица, наставник енглеског језика
 6. Сања Стојановић, наставник српског језика
 7. Младен Тошев, наставник информатике

Чланови тима:

 1. Анка Крпић, наставник српског језика, координатор тима
 2. Оливера Чукурановић, наставник разредне наставе
 3. Емира Златановић, наставник музичке културе
 4. Дарко Стевић, наставник музичке културе
 5. Марија Митровић, наставник српског језика
 6. Сања Стојановић, наставник српског језика
 7. Александар Митровић, наставник српског језика
 8. Јасна Ракићевић, наставник српског језика
 9. Сузана Раимовски, наставник српског језика
 10. Виолета Чајић, наставник разредне наставе
 11. Славица Вуковић, наставник разредне наставе
 12. Слађанка Михаиловић, наставник разредне наставе
 13. Татјана Јоковић Ђолић, наставник ликовне културе

 Међупредметне компетенције се постижу сарадњом и координацијом
активности више наставника, односно предмета и иновирањем начина рада на часу.
Сваки час је прилика да се ради и на међупредметним компетенцијама, а амбијент који
их подржава подразумева: – стављање ученика у ситуације које траже истовремену
употребу предметних и међупредметних компетенција. То се дешава увек када од
ученика очекујемо да неко знање примени у ситуацијама које су нове, различите
ситуације; – активности истраживања и стварања нових продуката; – стварање баланса
између индивидуалних и групних активности, тако да се развије лична одговорност
према обавезама и користе потенцијали групе;
           Међупредметне компетенције представљају корак више у разумевању градива и
примени наученог, а одговорност за њихово развијање носе сви наставници и школски
предмети. То значи да подржавање општих и међупредметних компетенција тражи
заједничко планирање на нивоу школских тимова, примену интерактивних и активних
облика учења, као и већу аутономију школе и наставника у реализацији образовних
исхода. Очигледан и најједноставнији пример рада на међупредметним
компетенцијама представља употреба ИКТ у учионици (дигитална компетенција):
различити начини презентовања градива, различити начини организације информација,
коришћење разноврсних извора информација, селекција података и провера њихове
релевантности… применљиви су у свим предметима и готово на сваком часу,
укључујући и проверу усвојености градива. Основни критеријум за селекцију општих и
међупредметних компетенција јесте да оне буду потенцијално релевантне и корисне за
све. Имајући на уму ове околности и критеријуме, као и карактеристике образовног
система у Србији, издвојене су следеће опште и међупредметне компетенције:
1. Компетенција за целоживотно учење
2. Комуникација
3. Рад с подацима и информацијама
4. Дигитална компетенција
5. Решавање проблема
6. Сарадња
7. Одговорно учешће у демократском друштву
8. Одговоран однос према здрављу
9. Одговоран однос према околини
10. Естетичка компетенција
11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

Чланови тима:

1. Чукурановић Невена – наставник биологије
2. Јотић Радољуб – наставник историје
3. Јеличић Горан – наставник географије и грађанског васпитања
4. Милисављевић Милан – наставник ТО
5. Милановић Ненад – наставник математике
6. Зора Малинић – наставник хемије
7. Радовић Светлана – педагог
8. Антић Милан – директор школе
9. Представник ученичког парламента
10. Катанчевић Дивна- вођа тима
11. Петровић Данијел, наставник разредне наставе
12. Милановић Данијела, наставник математике
13. Ђолић Милан, наставник физичког васпитања           

14. Раимовски Сузана, наставник српског језика

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
– Стара се о обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада установе;
– Прати остваривање школског програма
– Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција;
– Вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
– Прати и утврђује резултате рада ученика

Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развој установе:
1. Милан Антић, директор, координатор
2. Милена Здравић, пом.директора
3. Светлана Радовић, педагог
4. Александра Милуновић Петровић, психолог
5. Тамара Чукурановић, наст.француског језика
6. Анка Крпић, наст.српског језика
7. Ненад Милановић, наст.математике
8. Зоран Миљаковић, наст.технике и технологије
9. Весна Илић, наст.физичког и здравственог васпитања
10. Татјана Гајић, наст.биологије
11. Слађанка Михаиловић, наст.разредне наставе
12. Санела Кљајић, наст.енглеског језика
13. Валентина Малинић, наст.технике и технологије
14. Савет родитеља-Емина Марковић
15. Ђачки парламент-Дивна Весић
16. Представник локалне заједнице

Чланови тима:

 1. Санела Кљајић 7-1
 2. Весна Илић 7-2
 3. Ненад Милановић 7-3
 4. Татјана Јоковић Ђолић 7-4
 5. Далибор Јеремић 8-1
 6. Бојана Ђокић 8-2
 7. Милан Милисављевић 8-3
 8. Биљана Михајловић М/7
 9. Марија Ђенадић Торбица М/8
 10. Зоран Марковић Б/7
 11. Надица Раичевић Б/8
 12.  Снежана Чкаутовић КР/7
 13. Марина Кнежевић КР/8
 14. Александра Милуновић Петровић, психолог, координатор тима
 15. Светлана Радовић, педагог, заменик координатора тима

Стручни актив за развој школског програма чине представници из реда
наставника које именује Наставничко веће на период од 4 године.

Стручни актив за развој школског програма обавља посебно следеће послове:

1. Доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
2. Учествује у изради школског програма;
3. Израђује пројекте који су у вези са школским програмом;
4. Прати реализацију школског програма

Чланови тима:

1. Кнежевић Марина – вођа тима
2. Јовановић Младен – наст.физичког
3. Јелена Ристић – наст. француског језика
4. Јасна Ракићевић – наст.српског језика
5. Ђокић Бојана – наст. француског језика
6. Јанковић Ивана – наст. георафије
7. Стевановић Николина – наставник ТО
8. Ђолић Јоковић Татјана – наст. ликовне културе
9. Тошев Младен – наст.информатике
10. Бишевац Марија – наст.разредне наставе
11. Сања Стошовић – наст.биологије
12. Стевић Дарко – наст.музичке културе
13. Михајловић Биљана – наст. математике
14. Лела Ђиди – наст. разредне наставе
16. Митровић Марија – наст.српског језика
17. Бранко Петровић – наст.енглеског језика

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних
сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља.

Чланови тима :
1. Антић Милан, директор школе
2. Здравић Милена, помоћник директора
3. Ђокић Далиборка, библиотекар
4. Чајић Виолета, наставник разредне наставе
5. Вукајловић Тијана, наставник разредне наставе
7. Вуковић Славица, наставник разредне наставе
8. Абаџија Снежана, наставник разредне наставе
9. Јелић Весна, наставник разредне наставе
10. Кнежевић Данијела, наставник разредне наставе
11.Милићевић Милан, наставник физике
11. Ученички парламент
12.Милановић Данијела, наставник математике
13. Чукурановић Тамара, наставник француског језика
14. Ученички парламент- Јована Симић
15. Члан Савета родитеља- Емина Марковић
17. Јелић Весна , председник школског одбора

          Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање
је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и
развој. То није једини облик вредновања али је основа за друге врсте вредновања.
Самовредновање ослобађа школу од напетости која се јавља као последица
спољашњег вредновања као , до сада , јединог вида праћења и вредновања рада
васпитно-образовних установа. Увођењем самовредновања школа постаје равноправни
партнер спољашњим евалуаторима.
          Самовредновање у нашој школи спроводи се од шк.2005/06.год.
У овој школској години процес самовредновања ће се наставити и обухватиће
све кључне области . Сручни активи ће у сарадњи са Тимом за самовредновање добити
задужења везана за праћење и процену квалитета рада школе у оквиру одређених
кључних области. На састанцима стручних актива током године разматраће се
резултати до којих се дошло , а на крају године ће се објединити извештаји свих
Стручних већа и добити процена квалитета рада школе у целини.

Чланови тима по областима:

I ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1. Сања Стошовић, вођа области
2. Слободан Шљивић
3. Биљана Михајловић 
4. Миљана Дубовац 

II НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1. Марија Раичевић, вођа области
2. Јелена Арсенијевић
3. Невена Чукурановић
4. Невена Ристивојевић
5. Емира Златановић

III ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
1. Зоран Миљаковић, вођа области
2. Сузана Раимовски 
3. Милоје Михајловић 
4. Надица Раичевић 
5. Биљана Ивезић 
6. Далибор Јеремић 

IV ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
1. Марина Кнежевић, вођа области
2. Слађана Игњатовић
3. Милан Милисављевић                                                                                                                                  4. Милуника Јаковљевић                                                                                                                                5. Немања Вуковић

V ЕТОС
1. Марија Марјановић, вођа области
2. Јасна Ракићевић
3. Зорица Живанчевић
4. Ђорђе Миленковић
5. Ивана Андрејић

VI ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
1. Александар Митровић, вођа области                                                                                                      2. Југослав Јовановић                                                                                                                                      3. Зоран Марковић

Координатор тима: Александар Митровић

         Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање
компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег
обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика.

        Стручно усавршавање представља стални, плански и систематизовани и
програмирани процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих
педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања
до нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика, стално праћење
нових достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области
педагогије, психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја,
полазећи од узраста детета и ученика, њихових психолошких карактеристика,
могућности и потреба, увођење нових знања у образовни и васпитни рад са ученицима.

Задаци Тима за стручно усавршавање:
јачање компетенција наставника
– унапређивање образовно-васпитног рада
-остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика

Стручно усавршавање наставника одвијаће се кроз разне семинаре у
организацији Министарства просвете и других организација, с циљем што боље
припремљености наставника за реализацију наставног плана и програма као и примену
нових наставних метода и средстава. Стручно усавршавање наставника и стручних
сарадника одвијаће се у школи и ваншколским институцијама (општински, градски
стручни активи, семинари, конгреси, сабори…). Стручно усавршавање у школи
планирано је у оквиру рада Стручних већа и у оквиру реализације развојног пројекта.

Чланови тима:

1.Весна Јелић, наставник разредне наставе
2.Стојановић Дејан, наставник информатике
3.Ристић Добрица, наставник српског језика
5.Дубовац Миљана, наставник хемије
6.Милановић Ненад, наставник математике
7.Чкаутовић Снежана, наставник географије
8.Иван Радмановић, наставник енглеског језика
9.Младен Јовановић, наставник физичког васпитања
9.Далиборка Ђокић- вођа тима

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установана школа је формирала
тим за заштиту ученика.

Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

1. Јадранка Антонијевић, координатор Тима
2. Милан Антић, директор школе
3. Светлана Радовић, педагог
4. Александра Милуновић Петровић, психолог
5. Бојана Стевановић, секретар школе
6. Весна Илић, наставник физичког васпитања
7. Сања Стојановић, наставник српског језика
8. Ољег Грковић, наставник математике
9. Иван Радмановић, наставник енглеског језика

Координатори Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања за подручна одељења:

10. Јелена Вукојичић, Батоте
11. Југослав Јовановић, Крива Река
12. Марија Митровић, Милентија

Представник Савета родитеља-Иван Јеличић

Тим је израдио Програм за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања у Школи који је саставни део Годишњег плана рада
Школе.

Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и
кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано
шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата.

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Установа је дужна да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и
развој детета и ученика, заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања
и социјалну реинтеграцију детета и ученика које је извршило, односно било изложено
насиљу, злостављању или занемаривању. У свим поступцима који се тичу детета
приоритетни принцип поступања је најбољи интерес детета.
Забрана насиља, злостављања и занемаривања у установи односи се на сваког –
децу, ученике, запослене, родитеље, односно друге законске заступнике и трећа лица.
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално
угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљда наша школа буде
безбедно и подстицајно место чиме се остварује право сваког ученика да буде
заштићено од свих облика насиља, што постижемо применоммера превенције, ради
стварања безбедне средине и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље,
злостављање и занемаривање ученика.

Специфични циљеви Програма у превенцији су:
1. Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања
2. Сви актери школског живота могу да препознају и ефикасно решавају проблеме
насилног понашања
3. Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у
понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање
4. Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу
5. Утврђивање и примена правила понашања и учити их доступним свим актерима
6. Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих
учесника у школском животу о томе
7. Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без
излагања опасности врше пријављивање насиља
8. Сарадња са родитељима путем Савета родитеља, родитељских састанака,
индивидуалних и групних разговора
9. Сарадња са установама и организацијама ван школе које посредно и непосредно
могу помоћи у превазилажењу проблема насиља у школи

Специфични циљеви у интервенцији:
1 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља
2 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање
ефикасности спровођења Програма заштите
3 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу
вршњака
4 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су
посматрачи насиља

Чланови тима:

1. Данијела Симић, наставник разредне наставе – координатор Тима
2. Александра Милуновић Петровић, психолог
3. Ана Митровић, наставник француског језика
4. Лела Ђидић, наставник разредне наставе
5. Милица Радмановац, наставник математике
6. Данијела Петровић, наставник разредне наставе
7. Санела Кљајић, наставник енглеског језика
8. Гордана Московљевић, наставник разредне наставе
9. Весна Јелић, наставник разредне наставе
10. Драгана Макрагић, наставник разредне наставе
11. Марија Бишевац, наставник разредне наставе
12. Данијел Петровић, наставник разредне наставе
13. Ивана Цветковић, наставник разредне наставе
14. Јелена Арсенијевић, наставник разредне наставе
15. Марија Марјановић, наставник разредне наставе
16. Тијана Вукајловић, наставник разредне наставе
17. Александра Петровић, наставник разредне наставе
18. Татјана Гајић, наставник биологије
19. Александар Митровић, наставник српског језика
20. Анка Крпић, наставник српског језика
21. Марија Митровић, наставник српског језика
22. Немања Вуковић, наставник математике

Чланови тима:

1. Јадранка Антонијевић
2. Милан Антић, директор школе- координатор Тима 
3. Светлана Радовић, педагог
4. Александра Милуновић Петровић, психолог
5. Бојана Стевановић, секретар школе
6. Весна Илић
7. Сања Стојановић
8. Ољег Грковић
9. Иван Радмановић
10. Иван Јеличић-Савет родитеља
11. Милена Здравић-помоћник директора
12. Марија Митровић-помоћник директора
13. Анђелка Вуковић, дефектолог
14. Ана Радмановић, психолог
15. Далиборка Ђокић, библиотекар
16. Дарко Николић, домар