Јавни позив за достављање затворених писмених понуда за куповину дрвних сортимената

Понуду могу поднети сва физичка и правна лица (домаћа и страна), која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писмених понуда за куповину дрвних сортимената које продаје Основна школа „Јован Јовановић Змај“  Брус

Спецификација дрвних сортимената са почетном ценом:

Партија 1 Доњи Липовац

Дрвни сортимент( врста дрвета:домаћа топола Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

4,00м (дужина)*49цм (средњи пречник) 0,75 4.000,00 3.000,00
4,00м (дужина)*40цм(средњи пречник) 0,50 4.000,00 2.000,00
6,50м(дужина)*55цм(средњи пречник) 1,54 4.000,00 6.160,00
3,00м(дужина)*31цм(средњи пречник) 0,23 4.000,00 920,00
5,00м(дужина)*27цм(средњи пречник) 0,29 4.000,00 1.160,00
5,00м(дужина)*27цм(средњи пречник) 0,29 4.000,00 1.160,00
3,00м(дужина)*28цм(средњи пречник) 0,18 4.000,00 720,00
Укупно: 3,78   15.120,00

 

Партија 2 Лепенац

Дрвни сортимент( врста дрвета:смрча Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

4,50м (дужина)*31цм (средњи пречник) 0,34 3.500,00  1.190,00
4,00м (дужина)*23цм(средњи пречник) 0,17 3.500,00 595,00
4,00м(дужина)*19цм(средњи пречник) 0,11 3.500,00 385,00
3,00м(дужина)*23цм(средњи пречник) 0,12 3.500,00 420,00
Укупно: 0,74   2.590,00

Партија 3 Батоте

Дрвни сортимент( врста дрвета:смрча Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

6м (дужина)*26цм (средњи пречник) 0,32 3.500,00  1.120,00
7м (дужина)*14цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
6м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,17 3.500,00 595,00
4м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,10 3.500,00 350,00
6м (дужина)*16цм (средњи пречник 0,12 3.500,00 420,00
6м (дужина)*24цм (средњи пречник 0,27 3.500,00 945,00
5м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,14 3.500,00 490,00
6м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,19 3.500,00 665,00
6м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,23 3.500,00 805,00
6м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,23 3.500,00 805,00
5м (дужина)*17цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
6м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,17 3.500,00 595,00
Укупно: 2,41 8.435,00
Дрвни сортимент( врста дрвета:чемпрес Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

6м (дужина)*24цм (средњи пречник) 0,27 3.500,00  945,00
4м (дужина)*17цм (средњи пречник) 0,09 3.500,00 315,00
Укупно: 0,36   1.260,00
Дрвни сортимент( врста дрвета:црни бор Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

7м (дужина)*32цм (средњи пречник) 0,56 3.500,00  1.960,00
6м (дужина)*19цм (средњи пречник) 0,17 3.500,00 595,00
5,80м (дужина)*25цм (средњи пречник) 0,28 3.500,00 980,00
Укупно: 1,01   3.535,00
Дрвни сортимент( врста дрвета:ситнолисна липа Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

2м (дужина)*55цм (средњи пречник) 0,48 3.800,00  1.824,00
4,50м (дужина)*44цм (средњи пречник) 0,68 3.800,00 2.584,00
Укупно: 1,16   4.408,00

Партија 4

Расје-Батоте

Дрвни сортимент( врста дрвета:смрча Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

5м (дужина)*23цм (средњи пречник) 0,21 3.500,00  735,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник) 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*17цм (средњи пречник) 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*13цм (средњи пречник) 0,08 3.500,00 280,00
5м (дужина)*19цм (средњи пречник) 0,14 3.500,00 490,00
5м (дужина)*21цм (средњи пречник) 0,17 3.500,00 595,00
7м (дужина)*19цм (средњи пречник) 0,20 3.500,00 700,00
7м (дужина)*17цм (средњи пречник) 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*30цм (средњи пречник) 0,35 3.500,00 1.225,00
6м (дужина)*23цм (средњи пречник) 0,25 3.500,00 875,00
4м (дужина)*29цм (средњи пречник) 0,26 3.500,00 910,00
4м (дужина)*17цм (средњи пречник) 0,09 3.500,00 315,00
Укупно: 2,18   7.630,00

Партија 5

Брус

Дрвни сортимент( врста дрвета:црни бор Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

6м (дужина)*32цм (средњи пречник) 0,48 3.500,00  1680,00
5м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,14 3.500,00 490,00
3м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
4м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,13 3.500,00 455,00
4м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,15 3.500,00 525,00
5м (дужина)*35цм (средњи пречник 0,48 3.500,00 1.680,00
5м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,19 3.500,00 665,00
7м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,20 3.500,00 700,00
7м (дужина)*14цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*29цм (средњи пречник 0,33 3.500,00 1.155,00
5м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,13 3.500,00 455,00
8м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,14 3.500,00 490,00
8м (дужина)*14цм (средњи пречник 0,12 3.500,00 420,00
5м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,19 3.500,00 665,00
5м (дужина)*13цм (средњи пречник 0,07 3.500,00 245,00
6м (дужина)*27цм (средњи пречник 0,34 3.500,00 1.190,00
3м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,08 3.500,00 280,00
5м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,13 3.500,00 455,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
6м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
8м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,20 3.500,00 700,00
5м (дужина)*23цм (средњи пречник 0,21 3.500,00 735,00
4м (дужина)*17цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
5м (дужина)*24цм (средњи пречник 0,23 3.500,00 805,00
5м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*21цм (средњи пречник 0,07 3.500,00 245,00
4м (дужина)*14цм (средњи пречник 0,06 3.500,00 210,00
5м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
5м (дужина)*17цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*21цм (средњи пречник 0,17 3.500,00 595,00
5м (дужина)*13цм (средњи пречник 0,07 3.500,00 245,00
5м (дужина)*12цм (средњи пречник 0,06 3.500,00 210,00
5м (дужина)*26цм (средњи пречник 0,27 3.500,00 945,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
Укупно: 6,12   21.280,00

Понуда се може дати за једну или више партија и уговор се закључује за сваку партију посебно.

Документација за продају дрвних сортимената  од дана објављивања јавног позива биће доступна и на интернет страници  Основне школе „Јован Јовановић Змај“  Брус oszmajbrus.edu.rs одакле се може  преузети електронским путем. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију о купопродаји могу преузети и лично у објекту школе

Дрвни сортименти се продају  по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике робе.

Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.

Писмене понуде подносе се на српском језику у запечаћеној коверти на адресу Братиславе Петровић 69,.37220 Брус, непосредно  или поштом препоручено.

Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину дрвних сортимената – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и адресу понуђача.

Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством, најкасније до 25.08.2021., до 10:00 часова. Јавно отварање заказује се за 25.08.2021.  у 10:30 часова у просторијама Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус

Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно пре започињања поступка отварања понуда.

Понуде које су приспеле неблаговремено, биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Критеријум за оцењивање и избор најповољније  понуде је – највиша понуђена цена.

             Рок за уплату понуђене цене и преузимање дрвних сортимената је најкасније у року од  5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у Упуству. Ближа обавештења и информације у вези с продајом могу се добити путем email:oszmaj@ptt.rs

Заинтересовани понуђачи могу разгледати место преузимања дрвних сортимената  која су предмет отуђења, у дворишту школе у Брусу, Доњем Липовцу, Расју, Батоту и Лепенцу сваког радног дана, у времену од 08:00- 12:00 часова, уз предходно одобрење директора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус.

Преузмите Конкурсну документацију

ОШ "Ј. Ј. Змај" Брус

Школа радости: